Algemene Voorwaarden

Tot stand gekomen op 10/04/2023.

Algemene Voorwaarden Praktijk Vrije Geest met zaakvoerder Clara Witdouck, gevestigd in

Kapellenstraat 19
9280 Lebbeke
ingeschreven bij de KBO onder nummer: 0630.994.502


Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Praktijk Vrije Geest en de patiënt/klant.

Product/dienst: Alle diensten of producten die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de patiënt en Praktijk Vrije Geest.

Patiënt: Diegene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen of gebruik gemaakt van onze dienstverlening.


Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u als patiënt een afspraak vastlegt bij Praktijk Vrije Geest.

Beëindiging / wijziging overeenkomst
In geval van overmacht, dubbel boeking of andere kan Praktijk Vrije Geest uw afspraak verplaatsen of annuleren. U hebt hierbij geen recht op een tegemoetkoming. Psychologe zal u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien de patiënt zijn afspraak wenst te verplaatsen of annuleren dient hij dit minimum 24u op voorhand te verwittigen, indien dit minder dan 24u voor de afspraak gebeurt heeft Praktijk Vrije Geest het recht hiervoor een consultatie aan te rekenen.

Uitvoering overeenkomst
Praktijk Vrije Geest zal de consultatie en/of behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Iedere afspraak voor consultatie en/of behandeling wordt gezien als een aparte overeenkomst en kan in fases uitgevoerd worden. Dit wil zeggen dat Praktijk Vrije Geest niet verplicht is om een volgende afspraak in te plannen of uit te voeren zolang de vorige consultatie niet betaald is door de patiënt.
De patiënt verstrekt tijdig alle gegevens of instructies aan Praktijk Vrije Geest . Hierbij is de patiënt verplicht om de juiste en volledige informatie te verstrekken.

Prijzen
De prijzen zijn vrijgesteld van btw en inclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Prijswijziging
Indien Praktijk Vrije Geest met de patiënt bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Praktijk Vrije Geest gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Praktijk Vrije Geest aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de consultatie, tenzij anders is overeengekomen. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Praktijk Vrije Geest aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Bij niet nakomen van tijdige betaling wordt de patiënt eerst op de hoogte gesteld door Praktijk Vrije Geest via een betalingsherinnering, nadien via aangetekende zending. Indien er na deze aanmaningen nog geen betaling is gebeurd of een overeenkomst is gevonden tussen beide partijen zal Praktijk Vrije Geest een incassobureau aanstellen. De gemaakte kosten hierbij zijn dan ook voor de rekening van de patiënt.

Eigendomsvoorbehoud
Alle, door Praktijk Vrije Geest in het kader van de overeenkomst geleverde zaken, blijven eigendom van Praktijk Vrije Geest totdat de patiënt hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Praktijk Vrije Geest of de patiënt worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Onder overmacht vallen volgende zaken: ziekte, verkeershinder, ongevallen en weershinder zoals sneeuw. De patiënt wordt eraan gehouden om Praktijk Vrije Geest zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen.

Aansprakelijkheid
Praktijk Vrije Geest is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Praktijk Vrije Geest . Praktijk Vrije Geest is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
Praktijk Vrije Geest is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Praktijk Vrije Geest is uitgegaan van door de patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Praktijk Vrije Geest kenbaar behoorde te zijn.

Vrijwaring
De patiënt vrijwaart Praktijk Vrije Geest voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de patiënt toerekenbaar is.

Intellectuele eigendom
Praktijk Vrije Geest behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy
De gegevens en informatie die de patiënt aan Praktijk Vrije Geest verstrekt, zal Praktijk Vrije Geest zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Dit gebeurt volgens de wetgeving van GDPR en medisch beroepsgeheim. Zie onze privacyverklaring voor meer info hieromtrent.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Praktijk Vrije Geest partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Scroll to Top